FIGYELEM! A Q-Refinish webshop elköltözik. A termékeket a továbbiakban itt találhatja meg: Registrant webshop A költözés ideje alatt az ebben a webshopban még megtalálható termékekből a készlet erejéig rendelhet!

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Registrant KOLORIT Kft. eladásával, szállításával és

webáruházával kapcsolatos szabályok

(továbbiakban: ÁSZF)

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján

megírt általános szerződési feltételeket.

1. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Registrant KOLORIT Kft .-vel szerződődő fél és a Registrant KOLORIT Kft . közötti

jogviszonyra, valamennyi szállításra és azzal kapcsolatos szolgáltatásra. A Registrant KOLORIT Kft.-vel szerződő

fél (a továbbiakban: vevő) beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Registrant KOLORIT Kft. ezeknek

nem mondott ellent.

Jelen ÁSZF 2017. január 1-től visszavonásig hatályos.

2. Ajánlat és szerződéskötés

A Registrant KOLORIT Kft. ajánlatai nem kötelező erejűek, kivéve az ajánlati kötöttség nevesített kikötése esetén.

A termékek konkrét adásvételére vonatkozó szerződés (továbbiakban: szerződés) a vevő megrendelésének

(amennyiben a vásárlása nem az üzlethelyiségben, személyesen történik) a Registrant KOLORIT Kft. írásbeli

visszaigazolásával jön létre.

A Registrant KOLORIT Kft. jogosult a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni, vagy a már megkezdett

árukiszolgálást felfüggeszteni, ha a termékek kiszolgálását megelőzően:

a) a szerződés szerinti fizetési feltételeket a vevő nem tartja be, illetve

b) a vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik a vevő fizetőképességét. (tartós

fizetési késedelem, csőd vagy felszámolási eljárás, végrehajtás, stb.)

c) a vevő vagyoni helyzetében, illetve tulajdonosi körében történő olyan változások esetén, amelyek a vevő

fizetőképességét hátrányosan befolyásolhatják

3. Megrendelés folyamata

3.1. Termékrendelés

Amennyiben a vevő nem személyesen a Registrant KOLORIT Kft. valamelyik üzlethelyiségében vásárol, a

megrendelésének tartalmaznia kell: (továbbiakban együttesen: termék)

- Termék pontos meghatározása

- Cikkszám

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/2

- Mennyiség, egység

- Kevert színek esetén: szín pontos meghatározása (színkód, autótípus, színkártyaszám). Kevert színekre

vonatkozó szabályok és reklamációk kezelése részletesen a 11. pont szerint

- Kapcsolatfelvételi adatok (vevőadatok)

A megrendelés csak a megfelelő vevő általi hitelesítés esetén kerül feldolgozásra.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak főszabály szerint nettó értékben kerülnek feltüntetésre, kivéve, ha

kifejezetten feltüntetésre kerül, hogy az árak tartalmazzák az ÁFA-t. (A Registrant KOLORIT Kft. webáruházában

feltüntetett árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t.) Az árak a kiszálllítás díját nem tartalmazzák.

A részletes szállítási díjszabás és annak módja minden esetben egyedi, külön megállapodás tárgya.

Amennyiben a Registrant KOLORIT Kft. hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére,

és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Registrant KOLORIT Kft. nem köteles a terméket a

hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vevő részére a valós áron történő

vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vevő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való

egyoldalú elállás joga.

3.2 Szolgáltatás megrendelése

Ha a vevő a Registrant KOLORIT Kft.-től írásban vagy e-mailen szolgálatást rendel, 5 munkanappal a szolgáltatás

megkezdését megelőzően a felek kötelesek a megrendelést leegyeztetni (és szükség esetés a megrendelés javítását,

pontosítását elvégezni). Az egyeztetést a Registrant KOLORIT Kft. kezdeményezi (telefonon, e-mailen, levélben) és

ezt követően egy megerősítő e-mail-t küld a vevő részére a végleges megrendelésről.

A megrendelt szolgáltatással kapcsolatos alapvető feltételek, a megfelelő munkakörülmény biztosítása, a munka- és

tűzvédelmi előírások betartása és betartatása a vevő, megrendelő feladata. Amennyiben vevő ezeket nem, vagy nem

megfelelően biztosítja, a Registrant KOLORIT Kft. jogosult a megrendelt szolgáltatás teljesítését megtagadni vagy a

már megkezdett szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni, mindaddig amíg a vevő e kötelezettségét nem teljesíti. Az

ebből eredő károk nem háríthatóak át a Registrant KOLORIT Kft.-re.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközökhöz és anyagokhoz kapcsolódó (használatukhoz elengedhetetlen,

vagy azt segítő), de a megrendelésben nem szereplő anyagok, eszközök biztosítása a vevő (megrendelő) feladata.

Az elvégzett szolgáltatást a Registrant KOLORIT Kft. átadás-átvételi eljárás során, teljesítési igazolással átadja a vevő

(vagy az általa megbízott harmadik fél) részére. Az átadás-átvételi eljárás keretében elvégzik az adott üzletágban

szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. A

szolgáltatás befejeztével a vevő (amennyiben nem jelenik meg személyesen) köteles gondoskodni olyan képviseletről,

aki jogosult az átadás-átvételi eljárás lefolytatására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. Amennyiben

vevő nem gondoskodik megfelelő képviseletről a Registrant KOLORIT Kft. az átadás-átvételi eljárás/szolgáltatás

teljesítésének helyszínén eljáró munkavállalót, megbízottat a vevő, megrendelő képviselőjének tekinti.

Ha a vevő, megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel

alapján állnak be.

Az átadás-átvételi eljárást követően csak olyan kifogást fogad el a Registrant KOLORIT Kft., amennyiben a hiba oka

az eljárás során nem volt felismerhető.

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/3

4. Árak és számlázás

A Registrant KOLORIT Kft. mindenkori árjegyzéke tartalmazza a termékek nettó és külön igény esetén a bruttó

vételárát.

Az elszámolás alapja a Registrant KOLORIT Kft. által kiállított számla, illetve szállítólevél. Az árjegyzékben

szereplő árak nem tartalmazzák a csomagolási és a szállítási költséget. A Registrant KOLORIT Kft. az árak

változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. A számlát elfogadottnak tekintik a felek, ha azt a vevő a

kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban nem kifogásolja.

Szolgáltatás teljesítése esetén számla kibocsátására és befogadására a Registrant KOLORIT Kft. kizárólag teljesítés

igazolás (vagy átadás-átvételi eljárás során készült jegyzőkönyv) birtokában jogosult és köteles.

(Szolgáltatás nyújtása esetén egy munkanap 8 munkaórának számít.)

5. Fizetés

A számla összegét az esedékesség napján, levonás nélkül kell megfizetni. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

az összeg jóváírása a Registrant KOLORIT Kft. számláján megtörténik.

Az esedékesség napjáig történő teljesítés elmadarása alapvető szerződésszegésnek minősülhet és a Registrant

KOLORIT Kft. jogosult a kamat és behajtási költségátalány érvényesítésére a Ptk. szerint.

6. Szállítás

Amennyiben a vevő nem szállítja el a terméket úgy a Registrant KOLORIT Kft. egyedi megállapodás alapján a

termék szállításáról térítési díj ellenében gondoskodik. Ezen feltételek egyedileg kerülnek meghatározásra.

7. Biztosíték

A Registrant KOLORIT Kft. jogosult a vonatkozó jogszabályok értelmében biztosítékot, előleget kérni a vevőtől.

8. Elszállítás, kockázat átszállása

Amennyiben külön szállítási megállapodás a felek között nincsen, a vevő köteles az árukat/terméket – a szállítási

határidőben illetve amikor az áruk szállításra készen állnak – haladéktalanul elszállítani, vagy a szállításukat

megszervezni. Amennyiben ezen kötelezettségének a vevő nem tesz eleget, úgy a Registrant KOLORIT Kft. jogosult

azt a vevő kockázatása és költségére elszállíttatni vagy tárolni. Ez esetben a kárviselés terhe a vevőre átszáll.

Amennyiben a vevő viszi el az árut, a kárviselés terhe az áru átvételével a vevőre száll, egyéb esetben a kockázatviselés

– az áru átadásával - a szállítóra száll át.

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/4

9. Tulajdonjog fenntartása

A Registrant KOLORIT Kft. által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Registrant KOLORIT Kft.

tulajdonában maradnak. A 90 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás

esetén a Registrant KOLORIT Kft.-nek jogában áll a tulajdonában lévő árut elhozni a vevőtől, és értékesíteni azt. A

továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás miatti költségek is a

vevőt terhelik.

10. Vis maior

A Registrant KOLORIT Kft. ellenőrzési körén kívül eső okok, körülmények, mint például természeti jelenség, háború,

sztrájk stb. felmentik a Registrant KOLORIT Kft.-t a kötelezettségei alól, mindaddig amíg az ún. vis maior helyzet

fennáll. Ez alatt az idő alatt a Registrant KOLORIT Kft. ésszerű keretek között megtesz mindent a helyzet

megszüntetése és a kötelezettségei teljesítése érdekében.

11. Hibás teljesítés, szavatosság, garancia

A Registrant KOLORIT Kft. az általa forgalmazott termékekre a Ptk.-ban, a 151/2003 kormányrendeletben és a

19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és az egyéb ide vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint termékkörönként

meghatározott mértékű szavatosság vállal, vagy vállalnak beszállítói, a gyártó(k) és importőr(ök).

A Registrant KOLORIT Kft. szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a

szerződésben kikötött tulajdonságoknak.

A vevőnek átadott árut, annak a vevő (vagy megbízottja) általi átvételekor mennyiség és minőség szerint fel kell

mérni, és az esetleges kifogásokról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve a szállítólevélen/számlán (v.

egyéb szállítási dokumentumon) azokat feltüntetni. Amennyiben a vevő az itt leírtak szerint nem jelzi kifogását, a

teljesítés elfogadottnak minősül. Átvételt követően csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető, pl. gyártási hiba)

hibákból eredő kifogás terjeszthető elő. Minőségi kifogás alá eső termékeket továbbértékesíteni, beépíteni, vagy

egyébként felhasználni tilos. A hibás termékek beépítésére (például a festék gépjárműre történő teljes felfújására)

visszavezethető, illetve többletköltségek (beleérte az elmaradt haszon összegét) a Registrant KOLORIT Kft.-re nem

háríthatóak át.

Szavatossági igényét a Vevő kizárólag írásban, a számla és a szállítólevél csatolásával együtt jelentheti be, a hiba

pontos leírásával és az azt igazoló fotók csatolásával.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Registrant KOLORIT Kft.-vel közölni (Ptk. 6:162.

§).

A tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérés, amennyiben ez nem befolyásolja a termék használati

értékét, nem képezheti kifogás alapját.

A termékek felhasználása során be kell tartani a felhasználási útmutató előírásait, illetve a termékre vonatkozó

munkavédelmi szabályokat. Az adott termékre vonatkozó aktuális technológiai előírásoktól való - kivéve, ha ahhoz a

Registrant KOLORIT Kft. előzetesen írásban hozzájárul - eltérés, illetve szakszerűtlen felhasználás esetén a Registrant

KOLORIT Kft. minden felelősséget kizár.

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/5

A termékekhez tartozó műszaki adatok és tehnológiai leírások a legfrissebb technológiai ill. műszaki ismeretek szerinti

állapotot tükrözik, de ez semmilyen garanciát illetve kötelezettséget nem jelent arra nézve, hogy egy bizonyos termék,

illetve technológia alkalmas lenne egy adott igényre ill. feladatra.

Szakipari vegyi termékek (bevonati anyagok, stb., illetve egyéb termékek, ha ez külön feltüntetésre kerül) használata

csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy (szakember) által történhet. Ezen szabály be nem tartása esetén

a Registrant KOLORIT Kft. minden felelősséget kizár.

A vevő egyedi rendelése alapján kevert termékekre (kevert színek, azzal töltött spray termékek, egyéb keverékek)

vonatkozó reklamációkezelés speciális szabályai:

Kevert termékek esetén a felhasználás előtt a vevőnek teszt készítésével (próbafújás) meg kell győződnie a

termék megfelelőségéről.

A színellenőrzést az etalonnal, illetve a munkadarabnak (a festendő felülettel szomszédos) felületeivel

történő összehasonlításával kell elvégezni.

Több komponensű termékek esetén a próbát a teljes mennyiség bekeverése előtt kell elvégezni.

A termék fizikai megjelenésére (színárnyalat, fényesség, stb.) vonatkozó reklamáció csak a fel nem használt

és, - amennyiben van ilyen -, a térhálósítóval be nem kevert mennyiség erejéig érvényesíthető.

A nem megfelelő termék felhasználásából eredő további költségek és térítési igények a Registrant KOLORIT

Kft. felé nem háríthatók tovább.

A Registrant KOLORIT Kft. által – a Termékek és a szolgáltatások mellé - biztosított ügyviteli-, elektronikus ügyviteli

és egyéb informatikai megoldások használata a vevő és a felhasználók kizárólagos felelőssége, az ebből eredő

hiányosságokért, hibákért, károkért a Registrant KOLORIT Kft. felelősséget nem vállal.

12. Adatkezelés

A Registrant KOLORIT Kft., a hatályos Adatvédelmi Törvénynek és az Európai parlament és a Tanács (EU)

2016/679. rendeletnek (GDPR) megfelelően kezeli és tárolja a vevők személyes adatait, valamint az említett

 

 

jogszabályoknak megfelelően teljesíti tájékoztatási és egyéb kötelezettségét. A Registrant KOLORIT Kft. kizárólag a

szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vevőtől. Registrant

KOLORIT Kft. tájékoztatja vásárlókat, hogy a vevők személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az

üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamatunk az

adatvédelmi biztoshoz bejelentésre került.

 


 

Registrant KOLORIT Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vevők adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla

kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfelek megrendelés során feliratkozhatnak a hírlevélre, amelyről

bármikor le is iratkozhatnak.

Registrant KOLORIT Kft. kijelenti, hogy a vevő adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett

alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A

vevőnek joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze, módosítsa vagy törölje az

vevőszolgálaton. A vevő jogosult vevőszolgálaton, e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az adatkezelési tájékoztató külön dokumentum formájában megtekinthető a www.registrant.hu oldalon.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény) és az egyéb

idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/6

Az új Polgári Törvénykönyv a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik

szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre

kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája,

önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül. Jelen ÁSZF vonatkozásában a

fogyasztó és a vállalkozás együttesen vevőként nevesített.

A fenteknek megfelelően, ahol fogyasztó van a jogviszonyban, ott a rá vonatkozó speciális szabályok és rendelkezések

az irányadóak.

Webáruházra vonatkozó különös szabályok

A Registrant KOLORIT Kft. webáruházában (továbbiakban: webhely) történt megrendelés esetén a fenti szabályokon

túl az alábbi szabályok, eltérések alkalmazandóak:

Webhelyen történő értékesítés esetén a Szolgáltató adatok:

Cégnév: Registrant KOLORIT Kft.

Székhely: 9028 Győr, Pannónia utca 3.

Telephelye, fióktelepei: 9028 Győr, Serfőződombi dűlő 1.,

9400 Sopron, Pozsonyi út 50.,

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 16/2. fszt. 1.

8360 Keszthely, Murvás út 5.

2800 Tatabánya, Március 15. út 8. fszt. 1.

9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 1-3

Adószám: 10264467-2-08

Cégjegyzék szám: Cg. 08-09-000548, Kibocsájtó cégbíróság: Gy-M-S Megyei Bíróság

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

E-mail: webmaster@registrant.hu

Honlap:www.registrant.hu

Telefon/fax: +36 96 525 890/896

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 126102/2017

Bankszámlaszám-1: 10918001-00000080-94410004 (Ft-os kifizetésekhez)

Bankszámlaszám-2: 10918001-00000080-94410028 (EUR kifizetésekhez)

A tárhelyszolgáltató adatai: INFOARTNET Kft. (székhely: 9024 Győr, Kert u. 16.)

Webhelyen keresztül történő megrendelés

A megrendelés véglegesítése előtt a vevő köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon

keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a

szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük,

hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon

történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt

megrendeléseket) nem érintik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Jelen dokumentum (ÁSZF), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/7

Termékek:

A Registrant KOLORIT Kft. a webhelyen fényképet jeleníthet meg az egyes termékekről. A termékek adatlapján

megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

A webhelyen a vevő a termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A

felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye

nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy megadott telefonszámon, e-mail-en vagy

kapcsolatfelvételi űrlapon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Registrant KOLORIT Kft.-vel.

A megrendelés menete

A weboldalon történő rendelés két formája:

1. Általános:

A. A kosár jelre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a

rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát,

használja a jelszó bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben

elküldjük Önnek. Belépést a bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét

és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön

regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

B. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse

és módosítsa ,hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek

legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.

Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” gombot Ha minden rendben

van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely

tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen

esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy Megrendelés

lezárva visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a Megrendelés követés menüpont

segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését is, amit Webáruházunkba küldött. Minden megrendelés

egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és

nyilatkozata – a Registrant KOLORIT Kft. jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von

maga után.

2. Színekre, kevert színekre

A kevert színekre vonatkozó megrendelési igénye esetén az ún. kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével vegye fel a

kapcsolatot a Registrant KOLORIT Kft. munkatársával, aki szakmai segítséget nyújt Önnek.

Ezt követően a megrendelés a jelen ÁSZF szabályai szerint történik.

Visszaigazolás

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/8

Amennyiben a Registrant KOLORIT Kft. részéről a megrendelést követő 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás,

akkor a rendelés automatikusan hatályát veszti, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól.

Elállás

A vevő (kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az áru

átvételét követő 14 napon belül (naptári nap) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 45/2014. (II.26.)

számú kormányrendelet rendelkezik, mely a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozik.

Azon vevő, aki nem minősül a vonatkozó jogszabályok szerint fogyasztónak (vállalkozás, jogi személy, speciális

szaktudást igényel), azaz aki a Registrant KOLORIT Kft. termékeit szakipari felhasználásra, üzletszerű tevékenység

folytatása érdekében vásárolja meg, a megrendelésétől csak a vonatkozó jogi rendelkezések betartása mellett állhat el.

Regisztráció a webhelyre

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is,

így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A

regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben

visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás

során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik

személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A

felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű

üzenetet küldjön számukra.

Fizetési feltételek

A megrendelt termék fizetésének módja

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló emailben

megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás

megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt

követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.

Személyesen a Registrant KOLOROT Kft. üzletében történő átvétel esetén.

Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára

lehetséges: Itt kell felsorolni az elfogadható kártyákat, pl. MasterCard, Visa Stb.

Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk a megbízott futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott

címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes

megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.

Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

A Registrant KOLORIT Kft. jogosult előleget számlázni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát

a csomag tartalmazza illetve vevő hozzájárulása esetén e-számla küldésére kerül sor a megadott e-mail cmíre. Kérjük

a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés,

vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt

a Registrant KOLORIT Kft.-nek nem áll módjában elfogadni.

Panaszok intézése

A fogyasztó (vevő) a termékkel vagy a Registrant KOLORIT Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait

az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Személyesen, szóban (székhelyén, fióktelepein)

Registrant KOLORIT Kft. Általános szerződési feltételek

9/9

Írásban

Telefonon: + 36 96 525 890

E-mail-en: mail@registrant.hu

A felmerülő panaszokat – amennyiben az lehetséges – helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem

lehetséges, vagy a vevő nem fogadja el a felkínált megoldást, úgy gondolskodni kell a panasz továbbításáról és írásban

történő megválaszolásáról. A Registrant KOLORIT Kft. jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak

jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell

továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület

székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie,

hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Vevőknek cimzett elektronikus hírlevél reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom

eljuttatása, amennyiben ehhez a vevő a webhelyen külön kifejezetten hozzájárul.

Az elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag (a továbbiakban együttesen: eDM) küldésre a vevő a

webhelyen az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen

jellegű tartalom webhelyen megadott e-mail címre történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését.

A vevő az eDM küldésről bármikor szabadon leiratkozhat a kapott hírlevélen szereplő e-mail címre történő értesítéssel

vagy a leiratkozás gomb használatával. A Registrant KOLORIT Kft, az ilyen leiratkozásról szóló értesítés

kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél

címlistából történő törlésről és arról, hogy ezen időponttól a vevő ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést,

reklámot vagy direkt marketing anyagot.

Az alábbi rendszerüzenetek (különösen, de nem kizárólagosan) nem minősülnek direkt marketing anyagnak: a

webhely funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, ÁSZF módosításával kapcsolatos tájékoztatás.

Kelt: 2017. július 1. napján